Socialt ansvar i HB-Care A/S

Mission
I HB-Care ser vi os som de ”Varme Hænder” i transportforløbet. Dette kommer til udtryk ved, at vores chauffører i vidt opfang opbygger gode relationer til den enkelte borger og drager omsorg for dem under transporten til og fra de respektive skoler, sygehuse og øvrige institutioner. Samtidig er vi i tæt dialog med de enkelte institutioner og borgernes forældre om individuelle behov under transporten.

Kvalitetssikring
I HB-Care lægger vi vægt på at fremstå som en professionel og kvalitetsbevidst virksomhed, der til stadighed leverer et højt serviceniveau og lever op til vores mission. I relation hertil har vores Kvalitetsafdeling fokus på hurtigt at reagere på eventuelle fremsendte klager eller reklamationer og følger op på disse såvel internt i organisationen som over for den enkelte borger og vores aftalekunder.

Sideløbende med dette foretager Kvalitetsafdelingen stikprøvevis kvalitetskontrol af vores busser i hele landet. Denne kontrol kan være forskellig fra gang til gang. Den kan eksempelvis indeholde kontrol af, om føreren og eventuelt passagererne anvender sikkerhedssele, taler i mobiltelefon, om alle relevante dokumenter er tilstede, chaufførens påklædning samt kontrol af brug af fartskriver og tachograf. Kvalitetsafdelingen varetager ligeledes rusmiddeltests både ved mistanke om indtagelse heraf samt sporadiske tests. Hermed sikrer vi os, at vores chauffører altid lever op til virksomhedens politikker og myndighedernes krav.

I tilknytning hertil kommer alle nyansatte chauffører, uden erfaring, igennem en tre dages sidemandsoplæring af vores udvalgte mentorer inden de kommer ud og køre på egen hånd, således at de er klædt så godt på som muligt til at levere det forventede serviceniveau.

Endvidere tilsikrer vores Flådestyringsafdeling, at vores busser til stadighed lever op til virksomhedens standarder og myndighedernes krav. Dette gør vi bl.a. i forbindelse de periodiske serviceeftersyn af busserne samt gennem den enkelte chaufførs egenkontrol via et kontrolskema ved busskifte.

Endelig er alle vores busser udstyret med det fornødne sikkerhedsudstyr som f.eks. specielle bespændinger og sikkerhedsseler til kørestole og borgere med særlige behov, førstehjælpsmateriel samt hjertestartere i de busser, der anvendes til patientbefordring. Derudover tilsikrer vi, at samtlige syn på vores busser og øvrigt materiel altid bliver overholdt.

Medarbejderfokus
I HB-Care ser vi vores medarbejdere som den vigtigste ressource og et væsentligt element for vores fremtidige drift og succes – at vi fremstår som en ansvarlig og attraktiv arbejdsplads og derved fortsat kan fastholde samt tiltrække de nødvendige ressourcer og kompetencer. Her ser vi især vores chauffører som virksomhedens ambassadører og ansigt udadtil i dagligdagen.

Vi har en klar holdning til og sætter en ære i:

  • At vi ikke tolererer nogen form for diskrimination, chikane eller mobning af ansatte på baggrund af køn, race, religion eller politisk overbevisning;
  • At alle medarbejdere har ret til frit at organisere sig i en fagforening og til at strejke i overensstemmelse med dansk lovgivning; samt
  • At alle chauffører er ansat på Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og 3F, Fagligt Fælles Forbund og aflønnes i henhold til de aftalte satser i Landsoverenskomsten samt de indgåede og af forhandlingsparterne godkendte lokalaftaler i visse regioner.

I tråd med FN’s Verdensmål nr. 4 har vi et særligt fokus på vores medarbejders kompetencer, hvor bl.a. alle vores chauffører er uddannet i Befordring af Bevægelseshæmmede, BAB-uddannelsen.
I relation hertil har vi etableret et uddannelsesudvalg med repræsentanter fra ledelsen, to tillidsrepræsentanter og to mentorer for, gennem større medarbejderinvolvering, at drøfte det fremtidige uddannelsesbehov af vores chauffører – f.eks. muligheden for at blive uddannet i ”Tegn til Tale” for derved bedre at kunne kommunikere med en del af borgerne.

For at styrke samarbejdsrelationerne mellem chaufførerne og ledelsen har vi endvidere etableret et landsdækkende samarbejdsudvalg, hvor ledelsen og de seks tillidsrepræsentanter mødes én gang i kvartalet for at drøfte samarbejdet generelt og medinddrage medarbejdersiden i virksomhedens videre udvikling fremadrettet.

Arbejdsmiljø
I HB-Care bestræber vi os på fortsat at skabe et sundt og sikkert arbejdsmiljø for vores medarbejdere, hvor vi indfører kontinuerlige foranstaltninger, der skal beskytte de ansatte mod arbejdsrelaterede risici. Dette indebærer regelmæssige undersøgelser af arbejdsmiljøet, risikovurdering af funktionerne inden for virksomheden samt systematisk træning og implementering af risikoreducerende tiltag med henblik på at reducere arbejdsrelaterede tilskadekomster.

Dertil er der grundet egenarten af vores primære virke et særligt fokus og beredskab omkring sikkerhed under kørsel. Derfor tilser vi, at vores chauffører til stadighed trænes i sikkerhed og kørselstekniske færdigheder, herunder konkret afdækning af alle eventuelle risikozoner i de relevante kørselsområder og adresser.

Endvidere har vi etableret et landsdækkende arbejdsmiljøudvalg, hvor ledelsen og de syv arbejdsmiljørepræsentanter mødes én gang i kvartalet for at drøfte medarbejder- og materielsikkerhed samt den generelle medarbejdertrivsel i virksomheden.
I relation hertil gennemfører vi de lovpligtige Arbejdsplads Vurderinger (APV) på hovedkontoret og i samtlige regioner hvert andet år. Derudover påbegynder vi periodevise trivselsmålinger fra 1. kvartal 2020.

Miljøpolitik
HB-Care er en virksomhed, hvis synlighed på vejene øges, og vi ønsker at undgå at denne synlighed relateres til unødig miljøbelastning. I tråd med FN’s Verdensmål nr. 13 har HB-Care fokus på kontinuerligt at reducere den miljømæssige påvirkning af virksomhedens foretagende, og skal til alle tider imødekomme pågældende lovkrav og lovgivning. Virksomhedens primære leverance er kørsel, og det er således målsætningen, under denne præmis at søge at minimere den klimatiske påvirkning ved at holde CO2 udledningen på det muligste minimum driftens egenart taget i betragtning.
Generelt sikres dette mål ved fortsat og systematisk at tilse, at busflåden er konfigureret og opdateret med alle de tilrådeværende midler til reduktion af miljøbelastningen i henhold til de miljø- og klimarelaterede krav, der stilles af såvel myndigheder som i de kontrakter, som HB-Care opererer inden for. Konkret betyder det, at vi har en kontinuerlig udskiftning af vores busser, der maksimalt er 10 år gamle og med de til en hver tid nyeste Euro-norm motorer.

  • I tilknytning hertil arbejder vi især med følgende adfærds- og planlægningsmæssige fokusområder:
    Reduktion af tomkørsel bl.a. ved at størstedelen af vores chauffører har busserne med hjemme for derved at minimere kørslen frem til første opsamling og retur fra sidste afsætning;
  • Energirigtig kørsel gennem arbejdet med chaufførernes kørselsadfærd;
  • Minimering af tomgang ved af- og pålæsning; samt
  • Optimering af ruteplanlægningen, så busserne kører så kort som muligt pr. tur med så mange passagerer som muligt.

Vi deltager aktivt i udviklingen af nye miljøvenlige busser i samarbejde med vores leverandører, og vi deltager løbende i projekter omkring ”grønne” transportløsninger i samarbejde med vores kunder – kommunerne og regionerne.

Endelig har vi et særligt fokus på en høj grad af genanvendelse af f.eks. papir, pap, dæk og jern.

Socialt ansvar
I tråd med FN’s Verdensmål nr. 8 ser vi det bl.a. som vores sociale ansvar løbende at deltage i forskellige flygtninge- og integrationsprojekter i samarbejde med kommunerne og har p.t. 16 flygtninge ansat hos os i dag – bl.a. via samarbejdet med Udlændinge- & Integrationsministeriet omkring projektet ”Go Danish”, som vi har deltaget i inden for de seneste år.

Som en del af vores sociale ansvar er vi repræsenteret i det lokale uddannelsesudvalg sammen med DEKRA og TUR. Derudover har vi et nært samarbejde med Rekrutteringscenteret i Københavns Kommune begge steder med det formål at sammensætte uddannelsesforløb for svagere stillede borgere, flygtninge m.m.

Vi indgår endvidere i forskellige flex- og skånejobordninger og har generelt stor succes med at integrere disse medarbejdere i virksomheden.

Code of Conduct

Moove Group A/S, som HB-Care er eb del af, har tiltrådt FN’s Global Compact (FNGC) og har forpligtet sig til at følge de 10 principper, som udgør grundlaget for FNGC samt bidrage til opnåelsen af verdensmålene. Disse principper afspejles i denne Code of Conduct. Moove Group A/S´s Code of Conduct for eksterne leverandører danner rammen om de krav, som vi som minimum stiller til vores samarbejdspartnere og deres underleverandører. Moove Group A/S har endvidere en forventning om, at vores samarbejdspartnere kræver samme høje niveau for integritet og forretningsførelse af både deres egne medarbejdere samt af deres samarbejdspartnere. Download Code of conduct (PDF)

ESG rapport

Vores ESG rapport er for Moove Group og selskabets datterselskaber, Aarhus Minibusser, Dantaxi og HB-Care. Den vedrører regnskabsåret 2023. Rapporten er udarbejdet som en selvstændig rapport i overensstemmelse med §99a og §99b i den danske lov om finansielle rapporter (Financial Statements Act). Hent ESG-rapporten

Whistleblowerordning

Hvis du er eller har været ansat i Moove Group A/S, som HB-Care er eb del af, og i den forbindelse har oplevet eller har fået mistanke om ulovlige forhold, uetiske handlinger eller alvorlige forhold, kan du foretage en fortrolig eller anonym indberetning på denne side.  Læs mere om om vores whistleblowerordning via nedenstående: Link til Whistleblowerordning